Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 2, 36-200 Brzozów
tel/fax [13] 43 418 61

Obszar działalności

Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie  Anetty Paszkowskiej obejmuje województwo podkarpackie (Apelacja Rzeszowska):

 • Brzozów 36-200
 • Grabownica Starzeńska 36-207
 • Stara Wieś 36-200
 • Turze Pole 36-200
 • Górki 36-200
 • Przysietnica 36-200
 • Zmiennica 36-200
 • Humniska 36-206
 • Dydnia 36-204
 • Temeszów 36-204
 • Ulucz 36-204
 • Witryłów 36-204
 • Wydrna 36-204
 • Jabłonka 36-204
 • Jabłonica Ruska 36-204
 • Końskie 36-204
 • Krzywe 36-204
 • Krzemienna 36-204
 • Niewistka 36-204
 • Obarzym 36-204
 • Grabówka 36-207
 • Niebocko 36-207
 • Nozdrzec 36-245
 • Izdebki 36-203
 • Barycz 36-245
 • Wołodź 36-245
 • Wara 36-245
 • Huta Poręby 36-245
 • Hłudno 36-245
 • Siedliska 36-245
 • Domaradz 36-230
 • Barycz 36-230
 • Golcowa 36-231
 • Wesoła 36-233
 • Jasienica Rosielna 36-220
 • Wola Jasienicka 36-220
 • Orzechówka 36-220
 • Blizne 36-221
 • Haczów 36-213
 • Wzdów 36-211
 • Jasionów 36-211
 • Buków 36-212
 • Trześniów 36-212
 • Jabłonica Polska 36-213
 • Malinówka 36-213
 • 36-200 Brzozów, Stara Wieś, Turze Pole, Górki, Przysietnica, Zmiennica,
 • 36-203 Izdebki,
 • 36-204 Temeszów, Ulucz, Witryłów, Wydrna, Jabłonka, Jabłonica Ruska, Końskie, Krzywe, Krzemienna, Niewistka, Obarzym, Dydnia,
 • 36-206 Humniska,
 • 36-207 Grabownica Starzeńska, Grabówka, Niebocko,
 • 36-211 Wzdów, Jasionów,
 • 36-212 Buków, Trześniów,
 • 36-213 Jabłonica Polska, Malinówka, Haczów,
 • 36-220 Jasienica Rosielna, Wola Jasienicka, Orzechówka,
 • 36-221 Blizne,
 • 36-230 Domaradz, Barycz,
 • 36-231 Golcowa,
 • 36-233 Wesoła,
 • 36-245 Barycz, Wołodź, Nozdrzec, Wara, Huta Poręby, Hłudno, Siedliska.

Zgodnie z przepisami art. 10.1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 (Dz.U. z 2018r. Nr 771.1443.1669) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii, z wyjątkiem spraw o egzekucją z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. We wniosku o wszczęcie egzekucji należy zamieścić klauzulę następującej treści: “Zgodnie z przepisami art. 10.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oświadczam, że korzystam z prawa wyboru komornika”.

„Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji ( tekst jednolity Dz.U. nr 167, poz. 1191 z 2006 r. z pózn. zmianami).”

Do zakresu jego działania należy zgodnie z ustawą:

 • Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
 • Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Poza tym komornik ma prawo:

 • Doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
 • Na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
 • Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Czynności egzekucyjne wykonywane są na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a także na podstawie ustaw szczególnych i rozporządzeń wykonawczych.

Wierzyciel aby wszcząć egzekucję sądową u Komornika sądowego musi złożyć pisemnie wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym.

Anetta Paszkowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzozowie     

Kancelaria Komornicza numer I w Brzozowie

Kancelaria Komornicza w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 2
36-200 Brzozów

Kancelaria jest czynna: pn-pt od 8.00 do 16.00.
Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki od 9.00 do 12.00.

mapka